ماه: دسامبر 2021

سپاه تفنگداران دریایی اکنون بیش از 200 نفر از نیروهای خود را به دلیل امتناع از پیروی از دستورات واکسیناسیون کووید-19 اخراج کرده است.

یک شرکت تحقیقاتی پیشرو با تمرکز بر تحول دیجیتال.خوبحساب مشترک فعال استتفنگداران دریایی ایالات متحده اکنون در مجموع 206 نیروی…

الکس جونز مجری Infowars شبکه رسانه های اجتماعی ترامپ را به شدت مورد انتقاد قرار داد و او را به دلیل حمایت از واکسن کووید-19 "ترحم انگیز" خواند.

یک شرکت تحقیقاتی پیشرو با تمرکز بر تحول دیجیتال.خوبحساب مشترک فعال استالکس جونز، مجری Infowars، به دلیل تایید عمومی اخیر…