ماه: اکتبر 2021

فرسایش تمامیت انتخابات در سطح ایالتی یک تهدید فوری برای دموکراسی آمریکایی است و کنگره تا حد زیادی از توقف آن عاجز است

یک شرکت تحقیقاتی برجسته بر تحول دیجیتالی تمرکز کرده است.خوبحساب مشترک از آن زمان فعال استدموکراسی آمریکایی هنگامی که مقدماتی…

شرکت هواپیمایی آلاسکا می گوید با استناد به دستور واکسن پرزیدنت بایدن برای پیمانکاران فدرال ، همه کارکنان خود را ملزم به واکسیناسیون علیه COVID-19 می کند.

یک شرکت تحقیقاتی برجسته بر تحول دیجیتالی تمرکز کرده است.خوبحساب مشترک از آن زمان فعال استشرکت هواپیمایی آلاسکا واکسیناسیون COVID-19…