یک شرکت تحقیقاتی برجسته بر تحول دیجیتالی تمرکز کرده است.
خوب
مشترک از آن زمان فعال است
برای جذب و حفظ کارکنان آینده ، شرکتهای نوآور باید آماده باشند تا خود را با سرعت سریع تغییرات در محیط کار وفق دهند.
رویداد مجازی Insider "HR Innovation & Prioritizing People" ، که توسط Workplace از فیس بوک ارائه شده است ، سه شنبه ، 14 نوامبر 2021 ، ظهر ET برگزار می شود و شامل مکالمات زنده با ویراستاران Insider و رهبران شرکت هایی در بخش هایی مانند منابع انسانی ، فناوری و تجزیه و تحلیل است. به
در جلسات بحث می شود که چگونه یک مدل ترکیبی باعث رشد و مشارکت می شود ، چگونه تحول گردش کار منجر به تمرکز بیشتر می شود ، اینکه چگونه اولویت دادن به رفاه کارگران در حین پیاده سازی فناوری های جدید منابع انسانی می تواند به ایجاد شرکت های ریشه دار در ارتباط ، پیشرفت و توسعه کارکنان کمک کند.
 
امیدواریم شما را آنجا ببینیم!
برای شما
برای شما

source

توسط perfectmoment